Obchodní firma; obchodní jméno; ochranná známka; odštěpný závod; obchodní rejstřík; klamavost; zaměnitelnost, § 132 zák. č. 89/2012 Sb., § 423 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 424 zák. č. 89/2012 Sb., § 49 písm. a) zák. č. 304/2013 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb.

3. 5. 2017
I. Před zápisem označení odštěpného závodu do obchodního rejstříku je rejstříkový soud povinen posoudit, zda navržené označení není zaměnitelné či klamavé.

II. Skutečnost, že navrhovatel je majitelem ochranné známky tvořící (část) jména navrženého k zápisu do veřejného rejstříku, nevypovídá nic o tom, zda navrhované jméno je, či není zaměnitelné nebo klamavé.

III. Kategorie zaměnitelnosti a klamavosti jmen navržených k zápisu do veřejného rejstříku je nezbytné odlišovat a posuzovat každou samostatně.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2219/2015, uveřejněno pod číslem 2219/2015 ve Výběru NS, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.2219.2015.1)

Anotace:
Toto usnesení Nejvyššího soudu řešil otázky spojené se zapisováním odštěpného závodu do veřejného rejstříku. Zaprvé (I. právní věty) Nejvyšší soud zkoumal, zda i přesto, že zákon nestanoví výslovně žádné kvalitativní požadavky na označení odštěpného závodu, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku, je rejstříkový soud povinen zkoumat klamavost a zaměnitelnost tohoto označení (analogicky se zapisováním jména právnické osoby). Dále řešil dosud nezodpovězenou otázku (II. právní věty), zda může být označení odštěpného závodu klamavé, když odpovídá ochranné známce, jejímž majitelem je navrhovatel zápisu zřizovaného odštěpného závodu do obchodního rejstříku. Do třetice (III. právní věty) se dovolací soud zabýval klamavostí a zaměnitelností označení při zápisu do veřejných rejstříků, kdy se musel vypořádat se vzájemným posuzováním těchto kategorií.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 97/2017)