Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Nejvyšší soud vyhlašuje od 1. 2. 2019 své rozsudky na elektronické úřední desce na webu a na úřední desce v budově soudu, může zde však obdobně uveřejnit také usnesení

Vyhlašování rozsudků na elektronické úřední desce soudu na webových stránkách www.nsoud.cz a rovněž na úřední desce v budově soudu umožňují od 1. 2. 2019 novely občanského soudního řádu a trestního řádu, které soudci Nejvyššího soudu sami iniciovali. Nejvyšší soud se tak opět více otevírá veřejnosti. Rozsudky vyhlašované vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení, a také vybraná usnesení, se na zmíněných úředních deskách vyskytují po dobu 15 dnů. Senáty na tento způsob vyhlašování dopředu v konkrétních řízeních upozorňují. Bližší podobnosti a aktuálně vyhlašovaná rozhodnutí se nachází pod odkazy Veřejná vyhlášení civilní a Veřejná vyhlášení trestní.

Aktuální dění

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 15. května 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. května 2019 jsou součástí této tiskové zprávy.

Návštěva předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala u Nejvyššího soudního dvora Rakouska

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska Elizabeth Lovrek navštívil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla v úterý 14. května Nejvyšší soud Rakouska. Tématem společného jednání, které navázalo na setkání z listopadu loňského roku v Brně a Bratislavě, byly otázky správy soudnictví, jmenování soudců a funkcionářů soudů v České republice, soudnictví ve věcech mládeže, zveřejňování rozhodnutí nejvyšších soudů, práce evidenčních senátů obou kolegií a mediální politiky obou soudů.

Nejvyšší soud upozorňuje na zavádějící prezentaci výsledku dovolacího řízení ve věci nehody na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně

Nejvyšší soud považuje za nutné uvést na pravou míru mediální prezentaci případu srážky snowboardisty a lyžařky v březnu roku 2016 na sjezdovce Medvědín ve Špindlerově Mlýně, při které byla žena zraněna. Média se totiž dopustila zkreslení, která podle ohlasů v diskuzích na sociálních sítích matou veřejnost a mohou vyvolat dojem, že Nejvyšší soud se snad zastává nezodpovědných lyžařů a snowboardistů, kteří se chovají na sjezdovkách nebezpečně, až agresivně. Opak je pravdou.

EU: České soudy patří dlouhodobě k nejrychlejším ve střední a východní Evropě

Evropská Komise zveřejnila 26. dubna pravidelný srovnávací přehled o soudnictví porovnávající nezávislost, efektivnost a kvalitu soudních systémů v členských státech Evropské unie. Zpráva „EU Justice Scoreboard 2019“ je součástí tzv. evropského semestru, v jehož rámci se provádí hodnocení jednotlivých členských států prostřednictvím dvoustranného dialogu s příslušnými vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 3/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 21. května 2019.

Obsah zelené sbírky 1 - 3/2019