Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší druhé letošní číslo svého Bulletinu.

Pozornost v něm věnujeme mimo jiné zprávě EU Justice Scoreboard za rok 2018, která přináší informace o soudních reformách, délce řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, o množství nápadu nebo o nevyřízených věcech v členských státech Evropské unie. Je potěšující, že pro Českou republiku ze zprávy vyplynuly závěry, které poukazují na zlepšení ve více ukazatelích.Z judikatury vrcholných evropských soudů je třeba upozornit na velice zajímavá rozhodnutí Spolkového soudního dvora, který se v uplynulém období zabýval otázkou, zda počítačové aplikace sloužící na blokování reklam na webových stránkách neporušují zákon o nekalé soutěži a také otázkou, zda záznamy z palubních kamer umístěných v automobilech lze v soudním řízení v případě dopravních nehod použít jako důkaz. Posledně uvedené poskytuje zároveň vodítko pro technické nastavení palubních kamer, které nezasahuje do práva na ochranu osobních údajů.

Soudní dvůr Evropské unie se v rozsudku Coman zabýval problematikou výkladu pojmu „manžel nebo manželka“, a to konkrétně, zda se uvedené pojmy vztahují také na státního příslušníka třetího státu, který je stejného pohlaví jako občan Evropské unie, s nímž právoplatně uzavřel manželství podle práva jiného členského státu. Z rozsudku ze dne 15. 3. 2018 ve věci vedené proti České republice pak plyne závěr, že podmínka české státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře v České republice je v rozporu s čl. 49 SFEU. Takový požadavek pro přístup k povolání notáře podle názoru Soudního dvora představuje diskriminaci na základě státní příslušnosti a je nepřípustným omezováním svobody usazování.

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva je třeba upozornit na rozsudek z oblasti trestního práva ve věci Correia de Matos proti Portugalsku. Z hlediska merita se jednalo o posouzení, zda požadavek na povinné zastoupení právním zástupcem v trestním řízení vyžadovaný portugalským právem není v rozporu s čl. 6 odst. 1 a 3 písm. c) Úmluvy. Výkladem stejného článku se Evropský soud pro lidská práva zabýval i ve věci Mirovni Inštitut proti Slovinsku, kdy posuzoval otázku, zda právo na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy dopadá i na soudní spory vzniklé na základě veřejných zakázek.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.


Bulletin NS 2/2018