(Bez anotace) Nájem bytu, Úroky z prodlení, § 2270 odst. 1 o. z., § 2271 o. z., § 2295 o. z., § 1970 o. z., § 2235 odst. 1 o. z., § 2239 o. z., § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 243d odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 2292 o. z.

13. 2. 2020


Při prodlení s placením nájemného je nájemce bytu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.; smluvní úrok z prodlení nelze sjednat nad tuto výši.

Pronajímatel má právo na náhradu za užívání bytu (bývalým) nájemcem ve výši ujednaného nájemného podle § 2295 o. z. do doby, kdy mu je byt skutečně odevzdán (§ 2292 o. z.), bez ohledu na to, zda ho nájemce užívá.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 05. 06. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2059/2018)