Zrušení Fondu dětí a mládeže; vítěz výběrového řízení; podmínky převodu; omezení vlastnického práva; povinnost uzavřít smlouvu; nahrazení projevu vůle, čl. I. odst. 5 písm. d) zák. č. 364/2000 Sb.

14. 3. 2017
Vítěz výběrového řízení vyhlášeného podle článku I bodu 5 písm. d) věty druhé zákona č. 364/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 3. 2002 do 11. 12. 2003, má právo na uzavření pouze takové smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, která svým obsahem odpovídá usnesení Poslanecké sněmovny o tomto převodu, přijatému podle věty první tohoto ustanovení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1563/2014, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.1563.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval otázkou, zda má žalovaná (Česká republika) povinnost s vítězem výběrového řízení vypsaného dle čl. I. bod 5 písm. d) věty druhé zákona č. 364/2000 Sb. ve znění účinném od 1. 3. 2002 do 11. 12. 2003 uzavřít smlouvu o jiném obsahu, než který odpovídá příslušnému usnesení Poslanecké sněmovny. Vítěz výběrového řízení odmítl akceptovat stanovené podmínky bezúplatného převodu s tím, že z nich vyplývají taková omezení vlastnického práva nabyvatele, která jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Podanou žalobou se domáhal nahrazení projevu vůle žalovaného ve znění neobsahujícím žádné ze sporných omezení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 70/2017)