Újma na zdraví; pojištění; osvobození od soudních poplatků; provoz vozidla, § 11 odst. 2 písm. d) zák. č. 549/1991 Sb.

3. 1. 2018

Poškozený domáhající se náhrady újmy na zdraví způsobené provozem vozidla přímo proti pojistiteli podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016, sp. zn. 19 Co 356/2016, ECLI:CZ:MSPH:2016:19.CO.356.2016.1)

Anotace:
Městský soud v Praze se ve svém usnesení zabýval povahou nároku poškozeného vůči pojistiteli škůdce, a to ve vztahu k povinnosti uhradit soudní poplatek za žalobu, jíž se náhrady újmy na zdraví vůči pojistiteli žalobce domáhal, jinak řečeno Městský soud v Praze posuzoval, zda je žalobce osvobozen od soudního poplatku v případě, že se sice domáhá náhrady újmy na zdraví vniklé v důsledku dopravní nehody způsobené škůdcem, ovšem nikoli přímo vůči škůdci, nýbrž vůči jeho pojistiteli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 49/2018)