Smlouva o zájezdu; spotřebitel; smlouva ve prospěch třetí osoby; úhrada ceny zájezdu, § 50 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 52 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 852a zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, čl. 2 bod 4 směrnice 90/314/EHS

9. 7. 2019

Cestovní smlouva je spotřebitelskou smlouvou nejen ve vztahu mezi objednatelem zájezdu a cestovní kanceláří; spotřebitelský charakter má i ve vztahu mezi cestovní kanceláří a spolucestujícími osobami, které mají podle cestovní smlouvy právo na plnění v rozsahu, v jakém bylo sjednáno v cestovní smlouvě. To, že spolucestující osoby přijaly sjednané plnění, z nich nečiní stranu cestovní smlouvy a nezakládá jejich povinnost uhradit cenu zájezdu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 33 Cdo 715/2017, ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.715.2017.1)

Anotace
Dne 13. 6. 2010 uzavřela žalobkyně, cestovní kancelář, a objednatel cestovní smlouvu na letecký zájezd do Egypta za cenu 39 110 Kč. Žalované byly ve smlouvě označeny za spolucestující. Cena zájezdu byla splatná dne 13. 6. 2010, přičemž objednatel předložil žalobkyni příkaz k úhradě bankovním převodem ze dne 14. 6. 2010, jímž dokládal platbu na cenu zájezdu ve výši 39 110 Kč. K této bankovní transakci však nedošlo a tedy ani k uhrazení ceny zájezdu. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavřel, že platná cestovní smlouva vznikla mezi žalobkyní jako provozovatelkou cestovní kanceláře a objednatelem. Žalovaným (osobám spolucestujícím) vzniklo v souladu s ustanovením § 50 obč. zák. právo na plnění, nikoliv již povinnost uhradit cenu zájezdu, neboť nebyly smluvní stranou smlouvy.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkami, zda cestovní smlouva je smlouvou spotřebitelskou, či nikoli (ve vztahu k přípustnosti dovolání) a zda v případě tzv. spolucestujících osob je cestovní smlouva uzavírána ve prospěch těchto osob, odlišných od objednatele zájezdu, jako smlouva ve prospěch třetí osoby podle § 50 odst. 1 obč. zák., a zda tyto osoby mají povinnost zaplatit cenu zájezdu, pokud tak neučiní objednatel.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 4. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 100/2019) .