Osvojení; dítě; nezájem rodiče; nezletilý rodič, § 3035 o. z., § 67 zák. č. 94/1963 Sb. ve znění do 31. prosince 2013, § 68 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb. ve znění do 31. prosince 2013

20. 3. 2017
Závěr, zda nezletilá matka o dítě neprojevovala žádný zájem, podléhá hodnocení celkového kontextu životní situace matky. Je přitom třeba vzít v úvahu veškeré okolnosti nasvědčující tomu, že projevy matky nesvědčí o absolutní absenci citu, zájmu, spoluprožívání, obav o dítě a jeho další osud. I za předpokladu, že by soud dospěl k závěru, že matka zájem o dítě neprojevovala, je třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 písm. b) zákona o rodině pečlivě hodnotit, zda jí v tom nebránily závažné překážky. Zejména v případě nezletilého rodiče lze přitom za takové překážky považovat rovněž absenci podpory rodiny ve spojení s nezralostí rodiče a jeho špatným psychickým stavem.
O právních důsledcích prokázaného nezájmu o dítě musí být rodič poučen.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1432/2014, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1432.2014.1:)

Anotace:
Nejvyšší soud komplexně posuzoval okruh hledisek, které musí soudy brát v potaz, jestliže mají dospět k závěru, že matka neprojevovala dostatečný zájem o dítě, ve smyslu § 68 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění účinném do 31. prosince 2013. Zejména se Nejvyšší soud zaměřoval na situaci, jedná-li se o matku, jež je sama nezletilá.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 83/2017)