Nezbytná cesta , § 1021 zák. č. 89/2012 Sb., § 1022 zák. č. 89/2012 Sb., § 1029 zák. č. 89/2012 Sb.

3. 1. 2018

Žalobě o povolení nezbytné cesty nelze vyhovět, je-li nezbytná cesta žádána pouze pro účely zhotovení stavby (§ 1022 o. z.) nebo pro údržbu či obhospodařování nemovité věci v rozsahu spadajícím pod § 1021 o. z.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3398/2016, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.3398.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou, zda po 1. 1. 2014 může být nedostatečný přístup k nemovité věci žadatele o nezbytnou cestu řešen pro účely zhotovení stavby či obhospodařování pozemku jinými právními prostředky než v režimu § 1029 a násl. o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 72/2018)