Nemajetková újma; imateriální újma; cestovní smlouva; cestovní kancelář; dovolená, § 852i odst. 1 Obč. Zák.

20. 3. 2017
Cestovní kancelář odpovídá podle § 852i obč. zák. i za imateriální újmu, která u zákazníka nastala porušením závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 747/2015, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.747.2015.1)

Anotace:
V daném rozsudku Nejvyšší soud řešil otázku, zda lze z ustanovení § 852i Obč. Zák. dovodit právo na náhradu imateriální újmy, zahrnující rovněž právo na náhradu ztráty požitku (radosti) z dovolené, nezajistila-li cestovní kancelář podle uzavřené cestovní smlouvy klientovi jím požadované pokoje s výhledem na moře.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 58/2017)