Hospodaření se společnou věcí; uspořádání poměrů spoluvlastníků soudem; změna využití věci ve spoluvlastnictví, § 1139 zák. č. 89/2012 Sb.

3. 1. 2018

Žalobu, aby soud rozhodl o neshodě o změně dříve uzavřené dohody o správě společné věci (o hospodaření se společnou věcí), je třeba posoudit podle § 1139 o. z.



(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 2792/2016, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.2792.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou otázkou, zda se spoluvlastník může podle § 1139 a násl. o. z. v soudním řízení domáhat změny uzavřené dohody o správě společné věci, kterou v danou chvíli již užívá třetí osoba.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 71/2018)