Dohoda rodičů; nezletilé dítě; výživné, § 99 zák. č. 94/1963 Sb. ve znění do 31. prosince 2013, § 26 odst. 1, 3 zák. č. 94/1963 Sb. ve znění do 31. prosince 2013, § 163 odst. 2 o. s. ř.

20. 3. 2017
Jestliže soud schválí dohodu rodičů o výživném pro nezletilé dítě, nelze tuto dohodu účinně měnit jinak než rozhodnutím soudu, tj. rozsudkem, kterým soud určí novou výši výživného, nebo rozsudkem, jímž soud schválí novou dohodu o výši výživného (srov. § 99 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění účinném do 31. prosince 2013).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. 20 Cdo 380/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.380.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze soudem schválenou dohodu rodičů o výživě nezletilého dítěte ve smyslu § 26 odst. 1 a 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění účinném do 31. prosince 2013, měnit či rušit prostou dohodou rodičů nezletilého dítěte neschválenou soudem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 82/2017)