Smlouva o zúžení společného jmění manželů; nemovitost; katastr nemovitostí; odkládací podmínka, § 143 zák. č. 40/1964 Sb., § 143a odst. 1 in fine zák. č. 40/1964 Sb., § 36 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Smlouva o zúžení společného jmění manželů týkající se nemovité věci evidované v katastru nemovitostí, jež dosud netvoří společné jmění manželů, nemůže být samostatně předmětem řízení o vkladu vlastnického práva, neboť na jejím základě žádný z účastníků vlastnické právo nenabývá (ani nepozbývá). Taková smlouva o zúžení společného jmění manželů proto nabývá účinnosti jejím uzavřením, tedy zpravidla dnem podpisu smluvních stran, pokud si účastníci smlouvy nesjednali tzv. odkládací podmínku, na jejíž splnění je účinnost smlouvy vázána. 

Zvláštní řízení soudní; ustanovení zástupce na žádost, § 30 zák. č. 99/1963 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

Pro rozhodnutí soudu podle ustanovení § 30 o. s. ř. (§ 138 o. s. ř.) není významné, zda účastník podal žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení sporném, nesporném, exekučním či jiném řízení upraveném v zákoně o zvláštních řízeních soudních. 

Morální zadostiučinění; finanční zadostiučinění; osobnostní práva, § 13 odst. 1, 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Samotná skutečnost, že žalobkyně nežádala o morální satisfakci, nemůže být důvodem pro přiznání nižšího finančního zadostiučinění, je-li zřejmé, že její nárok na přiznání satisfakce v penězích za závažný zásah do jejích osobnostních práv nebyl prima facie zcela nepřiměřený. 

Vrácení daru; majetková podstata; konkurz; insolvenční správce, § 630 zák. č. 40/1964 Sb., § 217 zák. č. 182/2006 Sb., § 246 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Výzva k vrácení daru učiněná po prohlášení konkursu na majetek obdarovaného musí být adresována insolvenčnímu správci. 

Soupis majetkové podstaty; vylučovací žaloba, § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Žalobce, který se žalobou podle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že označený majetek neměl být do soupisu zařazen proto, že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, je k podání vylučovací žaloby aktivně věcně legitimován jen tehdy, zasahuje-li soupis majetku do jeho právní sféry (jeho právní sféry se týká „jiný důvod, pro který neměl být majetek zahrnut do soupisu“). 

Vedoucí zaměstnanec; pracovní poměr vzniklý jmenováním; odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, § 33 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 364 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., čl. I bodu 7. zák. č. 362/2007 Sb.

Počínaje dnem 1. 1. 2008 se pracovní poměr vedoucích zaměstnanců uvedených v ustanovení § 33 odst. 3 zák. práce (ve znění účinném od 1. 1. 2008) považuje za založený jmenováním, i když pracovní poměr vznikl v době do 31. 12. 2007 na základě pracovní smlouvy, popřípadě i když se považuje ve smyslu ustanovení § 364 odst. 3 zák. práce za založený pracovní smlouvou. 

Perfekce právního úkonu; výpověď; zaměstnanec; dočasná pracovní neschopnost, § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb., § 57 zák. č. 262/2006 Sb., § 301a zák. č. 262/2006 Sb.

Výpověď z pracovního poměru podanou zaměstnavatelem podle ustanovení § 52 písm. h) zák. práce je třeba ve lhůtách uvedených v ustanovení § 57 zák. práce nejen učinit, ale i zaměstnanci řádně doručit. 

Letecká přeprava; Montrealská úmluva, vznik škody, čl. 18 Sdělení č. 123/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)

Článek 18 odst. 4 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě se aplikuje pouze tehdy, nelze-li prokázat, ve které fázi přepravy škoda vznikla. 

Odpovědnost státu za škodu; ústavní stížnost; náklady řízení; nezákonné rozhodnutí; Ústavní soud; náklady řízení v řízení před Ústavním soudem, § 31 odst. 1, 2 zák. č. 82/1998 Sb.

Náklady právního zastoupení účastníka v řízení o ústavní stížnosti, kterou se domohl zrušení nezákonného rozhodnutí, nejsou škodou ve smyslu § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), za níž by odpovídal podle téhož zákona stát. 

Odporovatelnost právního úkonu; přiměřené protiplnění (prospěch); regres, § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 42a zák. č. 40/1964 Sb.

Přiměřeným protiplněním ve smyslu § 240 odst. 1 insolvenčního zákona, nebo důvodně předpokládaným přiměřeným prospěchem ve smyslu § 240 odst. 4 písm. d) insolvenčního zákona za zřízení zástavního práva váznoucího na majetku (insolvenčního) dlužníka není možnost regresního nároku (insolvenčního) dlužníka za obligačním dlužníkem v případě, že (insolvenční) dlužník bude povinen splnit svůj závazek ze zástavních smluv. Podmínky odporovatelnosti ve smyslu § 240 insolvenčního zákona se posuzují ke dni vzniku právního úkonu (právního jednání); ke stejnému okamžiku se zjišťuje i to, zda měl dlužník po uzavření odporovaného právního úkonu další dostatečný majetek k uspokojení věřitelů (v jejichž prospěch se insolvenční neúčinnost vyslovuje).