(Bez anotace) Zastoupení, Právnická osoba, Statutární orgán, § 163 o. z., § 164 o. z., § 431 o. z., § 440 o. z.

Zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu je zastoupením svého druhu (sui generis), na něž nedopadá ani úprava smluvního zastoupení (§ 441 až 456 o. z.), ani úprava zastoupení zákonného (§ 457 až 488 o. z.). Překročí-li člen statutárního orgánu právnické osoby zástupčí oprávnění, anebo zastoupí-li právnickou osobu, ačkoliv k tomu není podle zakladatelského právního jednání oprávněn, může právnická osoba takové jednání dodatečně schválit. Jelikož člen statutárního orgánu není smluvním zástupcem, budou se pravidla pro dodatečné schválení řídit ustanovením § 440 o. z., nikoliv (i) ustanovením § 446 o. z. (výjimku může představovat situace, kdy člen statutárního orgánu bude jednat jako zmocněnec v souladu s § 164 odst. 2 in fine o. z. a překročí plnou moc). Ustanovení § 431 o. z. nelze na překročení zástupčího oprávnění členem statutárního orgánu právnické osoby aplikovat. 

(Bez anotace) Nájem bytu, Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], § 2249 o. z., § 582 o. z., § 2237 o. z.

Nájemce může vyjádřit souhlas s návrhem pronajímatele na zvýšení nájemného učiněným podle § 2249 odst. 1 o. z. i tím, že zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem zvýšené nájemné. 

(Bez anotace) Nájem bytu, Úroky z prodlení, § 2270 odst. 1 o. z., § 2271 o. z., § 2295 o. z., § 1970 o. z., § 2235 odst. 1 o. z., § 2239 o. z., § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 243d odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 2292 o. z.

Při prodlení s placením nájemného je nájemce bytu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.; smluvní úrok z prodlení nelze sjednat nad tuto výši. Pronajímatel má právo na náhradu za užívání bytu (bývalým) nájemcem ve výši ujednaného nájemného podle § 2295 o. z. do doby, kdy mu je byt skutečně odevzdán (§ 2292 o. z.), bez ohledu na to, zda ho nájemce užívá. 

(Bez anotace) Náhrada škody, § 18 odst. 4,5 předpisu č. 99/2004 Sb., § 494 o. z.

Škodou na věcech vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti rybářské stráže podle § 18 odst. 4 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, je i škoda vzniklá usmrcením nebo poraněním psa, který člena rybářské stráže při výkonu činnosti doprovázel.  

(Bez anotace) Incidenční spory, Pojistné na sociální zabezpečení, § 168 odst. 2 písm. e) IZ., § 203a IZ., § 3 odst. 4 předpisu č. 589/1992 Sb., § 6 odst. 2 předpisu č. 589/1992 Sb., § 13 předpisu č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 1, 3 předpisu č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 1, 3 předpisu č. 589/1992 Sb.

Dlužné pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osoby samostatně výdělečně činné za dobu předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Insolvenční správce, Zpeněžování, Zástavní právo, Exekuce, § 298 IZ., § 337h odst. 1 o. s. ř., § 46 odst. 7 předpisu č. 120/2001 Sb.

Byl-li majetek tvořící předmět zajištění (zástavu) v souladu se zákonem zpeněžen v exekučním řízení a byl-li dosažený výtěžek takového zpeněžení postupem podle § 46 odst. 7 exekučního řádu předán do majetkové podstaty dlužníka, kde má být vydán zajištěnému (zástavnímu) věřiteli, jehož zástavní právo v exekučním řízení zaniklo podle § 337h odst. 1 o. s. ř., nenáleží insolvenčnímu správci dlužníka odměna za zpeněžení předmětu zajištění, kterou by si postupem podle § 298 odst. 2 insolvenčního zákona mohl odečíst od výtěžku zpeněžení předmětu zajištění před jeho vydáním zajištěnému věřiteli. 

(Bez anotace) Podnikání, Insolvenční řízení, Oddlužení, § 149 odst. 2 písm. a) IZ., § 389 IZ.

Vznikly-li dluhy z činnosti, v rámci níž dlužník vystupoval při investování na finančních trzích jako zákazník (investor), který hodlá zhodnotit naspořené finanční prostředky obchodováním s investičními nástroji, nejde jen proto o dluhy z podnikání ve smyslu § 389 insolvenčního zákona. Na charakter těchto dluhů nemá vliv ani skutečnost, že dlužník si opakovaně (třikrát) finanční prostředky k investování zapůjčil od třetích osob. 

(Bez anotace) Akciová společnost, Bezdůvodné obohacení, Neplatnost právního úkonu, Představenstvo, Péče řádného hospodáře, Pracovní poměr, § 192 obch. zák., § 194 odst. 4 obch. zák., § 66 odst. 2 obch. zák., § 2 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb.

Obchodním vedením akciové společnosti je organizování a řízení její běžné podnikatelské činnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti, a to bez ohledu na to, zda je vykonává samo představenstvo společnosti či samostatně představenstvem pověřený člen představenstva anebo třetí osoba. 

(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, § 8 předpisu č. 82/1998 Sb.

Podmínka existence nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb. je splněna tehdy, bylo-li pravomocné nebo předběžně vykonatelné rozhodnutí zrušeno nebo změněno pro nezákonnost, a to bez ohledu na další průběh řízení, v němž bylo dané rozhodnutí vydáno. Byl-li proti rozhodnutí podán opravný prostředek odkládající právní moc i vykonatelnost rozhodnutí, posuzuje se nezákonnost ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. ve vztahu k pravomocnému rozhodnutí o tomto opravném prostředku. 

Osvobození od soudního poplatku; lhůta, § 9 zák. č. 549/1991 Sb. ve znění od 30. 9. 2017, § 138 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 30. 9. 2017

Žádost o osvobození od soudních poplatků lze s účinky zabraňujícími zastavení řízení pro nezaplacení poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění od 30. 9. 2017, podat nejpozději v poslední den lhůty určené soudem pro jeho zaplacení.